Zyrtar/e Financiar/e

June 21, 2024

Job Description

KONKURS

Art House Shpk është në kërkim të një zyrtar/e financiar/e të besueshëm/e dhe efikas/e, i/e cili/e punon me saktësi dhe përkushtim. Kandidati duhet të jetë në gjendje të trajtojë një volum të madh të të dhënave numerike, të kryejë detyra të ndryshme me afate dhe të ofrojë raporte transparente dhe të plota për menaxhimin. Ky rol kërkon një zotërim të thellë të praktikave dhe rregulloreve të kontabilitetit dhe financave.

Pozita: Zyrtar/e Financiar/e

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përpilimi, analizimi dhe raportimi i të dhënave financiare sipas rregulloreve të kontabilitetit dhe financave të kompanisë.
 • Krijimi i raporteve periodike, përfshirë bilancet dhe pasqyrat e fitimit dhe humbjes.
 • Paraqitja e raporteve financiare për menaxherët, investitorët dhe palët e interesuara të tjera.
 • Mbulimi i të gjitha aspekteve të llogarisë financiare dhe mbajtja e të dhënave të sakta.
 • Kryerja e auditimeve dhe menaxhimi i çështjeve të pashqiptueshme.
 • Përcaktimi dhe llogaritja e detyrimeve fiskale.
 • Mbajtja e njohurive të fundit në legjislacionin financiar dhe të kontabilitetit.
 • Ndihma e menaxhmentit në procesin e vendimmarrjes me përgatitjen e buxheteve dhe parashikimeve financiare.
 • Përgatitja e regjistrimeve të aktiveve dhe detyrimeve, duke përfshirë analizën e informacionit të llogarisë.
 • Dokumentimi dhe verifikimi i transaksioneve financiare.
 • Rekomandimi i veprimeve financiare bazuar në analizën e opsioneve të llogarisë.
 • Përgatitja e dokumenteve financiare përmbledhëse, përfshirë bilancin dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjes.
 • Vërtetimi i transaksioneve financiare përmes dokumentacionit të auditimit.
 • Zhvillimi dhe implementimi i politikave dhe procedurave kontabël.
 • Analiza dhe trajtimi i mospërputhjeve financiare.
 • Sigurimi i informacionit financiar përmes ruajtjes së kopjeve të sigurisë së bazës së të dhënave.
 • Ruajtja e sigurisë financiare përmes zbatimit të kontrolleve të brendshme.
 • Verifikimi dhe miratimi i pagesave dhe procedurave të përshtatshme për pagesat.
 • Ndihma në interpretimin dhe zbatimin e politikave dhe rregulloreve të kontabilitetit.

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor ose Master në fushën e taksave, kontabilitetit ose financave.
 • Aftësi të shquara analitike, komunikuese dhe të përdorimit të kompjuterit.
 • Kuptim i thellë i matematikës, kontabilitetit dhe proceseve financiare.
 • Sjellje etike dhe vëmendje ndaj detajeve.
 • Përvojë në raportimin financiar dhe aftësi të shquara në përpilimin e raporteve.
 • Aftësi të shquara në menaxhimin e kohës dhe hyrjes së të dhënave.
 • Aftësi të shquara prezantuese dhe aftësi për të komunikuar me sukses të dhëna sasiore komplekse te vendimmarrësit.

Dokumentet e Kërkuara:

 • CV
 • Diplomën dhe certifikatat profesionale të përputhshme Referencat e punës
 • Letër motivimi

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj përmes butonit “Apliko Këtu” ose në adresën e-mail: info@arthousepr.com dhe në rubrikën “subject” specifikoni EMRIN DHE MBIEMRIN TUAJ DHE POZITËN E KANDIDATIT PËR TË CILËN APLIKONI.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën  04.07.2024.

Regjioni: Dragodan, PRISHTINË.

Vetëm personat të cilët do të përzgjidhen për intervistë do të kontaktohen.

Location