Jurist/e

August 22, 2023

Job Description

Front, kompani e specializuar në produkte dhe shërbime për eksterier dhe interier, ka nevojë për:

 • Jurist(e) – 1 pozitë

 

Përshkrim i pozitës

Është e nevojshme që juristi të ketë njohuri të legjislacionit dhe procedurave administrative dhe gjyqësore, aftësi analitike, shkathtësi ne përpilimin e shkresave, interesim për përcjelljen e ndryshimeve dhe plotësimeve ligjore. Po ashtu duhet të ketë zotësi komunikuese ndër personale dhe përshtatje te mirë në punë ekipore, kreativitet dhe vetiniciativë, fleksibilitet në orar dhe korrektësi me udhëheqësit. Personi duhet të ketë qasje profesionale dhe mbarëvajtje të korrespodencave dhe komunikimeve me stafin në kompani dhe institucione tjera relevante.

Detyrat dhe përgjegjësitë e kërkuara 

 1. Përpilon kontratat e punëtorëve, kontratat me klientët dhe partnerët e kompanisë;
 2. Ndihmon në përpilimin e rregulloreve dhe akteve tjera të brendshme të kompanisë;
 3. Ofron mbështjetje ligjore për të gjitha projektet e kompanisë, si dhe këshilla ligjore dhe opinione kur kërkohen nga menaxhmenti i kompanisë;
 4. Përpilon raporte të rregullta dhe periodike për çështjet ligjore sipas kërkesës së Udhëheqësit;
 5. Ndihmon në njësinë e Arkivës;
 6. Ndihmon në menaxhimin e resurseve humane;
 7. Bashkërendon aktivitetet me avokatin e kompanisë.

Aftësitë/Kualifikimi/Përvoja:

 • Të ketë të përfunduar Fakultetin Juridik;
 • Të ketë së paku 1 vit përvojë pune;
 • Të ketë njohuri mbi ligjet dhe të ketë aftësi në përpilimin e dokumenteve juridike;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe komunikimi;
 • Të ketë njohuri të mira kompjuterike në të gjitha aplikacionet e MC Office.

Mënyra e aplikimit:

Dërgoni CV në emailin: jobs@front-group.com. Për pyetje dhe informata shtesë na kontaktoni në 045 848 848

*Procesi i aplikimit dhe të dhënat personale do të mbrohen dhe menaxhohen në pajtim me legjislacionin relevant për mbrojtjen e të dhënave personale. Vetëm kandidatet e përzgjedhur për intervistim do të kontaktohen.

 

Location