Menaxher Rajonal

August 1, 2023

Job Description

Manpower Dega në Kosovë për nevojat e klientit të saj në Slloveni, i cili operon në fushën e gastronomisë shpall konkurs për:

Pozita e punes: Menaxher rajonal

Permbledhje e pozites se punes:

Fokusi i rolit të Menaxherit Rajonal është të ofrojë udhëheqje transformuese dhe stërvitje me ndikim të lartë në mënyrë që të mbështesë ekipin e tyre për të arritur performancën e përgjithshme të njësisë në katër metrika kryesore (Njerëzit (gjithmonë të parët), Klienti, Shitjet dhe Fitimi) si dhe kënaqësinë e klientit. Ky rol do të kërkojë mendjemprehtësi tregtare dhe aftësi për të menduar përtej elementeve thelbësore operacionale, në mënyrë që të drejtohet dhe frymëzohet në mënyrë efektive një ekip për të arritur rezultate të reja.

Përmbledhje e përgjegjësive:

 • Njerezit – Ekipet tona janë njerëzit më të rëndësishëm në biznesin tonë dhe Menaxherët tanë të Restorantit (RGM) janë Liderët numër nje dhe më të rëndësishëm në markë.
 • Ndërtoni aftësitë e njerëzve në të gjithë zonën tuaj duke u fokusuar në njohuritë funksionale dhe kompetencat e lidershipit,
 • Ne koordinim me Partneri me menaxherin e burimeve njerëzore, nxitni veprime të përqendruara me për të kultivuar talentin dhe për të zhbllokuar aftësinë.
 • Krijoni plane të qarta dhe të fuqishme të vazhdimësisë dhe planeve për të rritur aftësinë e njerëzve në zonat tuaja, duke menduar shpesh 3 ose 4 lëvizje në të ardhmen.
 • Të jeni në gjendje qe lidershipin tuaj ta beni duke u angazhuar me individë në çdo nivel në biznesin tonë, që nga anëtarët e ekipit deri te ekipi menaxhues.
 • Të ketë aftësi të mprehta për të dalluar, rekrutuar dhe ushqyer talentin më të mirë, me potencial të lartë për biznesin tonë
 • Drejtoni në mënyrë dinamike zonën tuaj duke shfrytëzuar aftësitë e ekipeve tuaja, për të mbështetur rritjen individuale dhe ekipore.
 • Zhvilloni një ekip “me performancë të lartë” dhe mbështesni zhvillimin e meanxhereve tjere rajonal te brendit tone.
 • Të jeni në gjendje të analizoni qartë performancën e zonës dhe te pikes suaj, në mënyrë që të identifikoni shkakun rrënjësor të mundësive dhe të zhvilloni strategji për të dhënë rezultate gjithmone e me te mira përmes ekipit tuaj
 • Inkurajoni ekipin tuaj që të marrë pronësinë dhe përgjegjësinë e plotë mbi rezultatet, dhe të ju ndjekë përmes menaxhimit të fuqishëm të performances.
 • Kontribuoni në rritjen e talenteve të zonës dhe biznesit duke mbështetur me qendrat e vlerësimit dhe mentorimin ndërfunksional.
 • Veni ne pedestain me te larte kulturen tone unike ne te gjitha nivelet, duke hedhur një hije lidershipi që i tërheq të tjerët më pranë vlerave dhe kompetencave tona të lidershipit.
 • Nxitni kulturën tonë unike të njohjes (brenda dhe jashtë organizatës) duke përdorur mjetet dhe proceset e kompanise dhe te zotëroni një çmim njohjeje personale.
 • Nxitni nje kulture pozitive te permiresimit te performances permes reagimeve, komentimeve, trajnimeve dhe mirenjohjes duke respektuar përgjegjshmërinë dhe standardet e markës.
 • Jini të vetëdijshëm për pikat tuaja të forta dhe fushat e zhvillimit, dhe tregoni përulësi kur diskutoni dhe ndani mundësitë.
 • Keni aftësinë për të angazhuar dhe frymëzuar ekipet tuaja për vizionin tuaj të përbashkët.
 • Siguroni që ekipet tona janë duke punuar në kushte të sigurta dhe komode, duke udhëhequr dhe zbatuar pajtueshmërinë me të gjitha ligjet e shëndetit dhe sigurisë dhe politikat e burimeve njerëzore.

 

Përvoja e mysafirëve – Përmirësoni përvojën tonë të mysafirëve dhe drejtoni revolucionin e standardeve të restoranteve.

 • Drejtoni fokusin në përvojën e mysafirëve, për të ngritur biznesin tonë si markë, duke siguruar që ekipet tuaja ofrojnë shërbime të klasit botëror për secilin prej mysafirëve tanë të restorantit.
 • Sigurohuni që ne ofrojmë standarde udhëheqëse të industrisë në lidhje me rregullat e shëndetit dhe të sigurisë ushqimore në restorantet tona.
 • Udheheqni duke qene shembull I nderveprimit me mysafiret, si brenda ashtu edhe jashte restaurantit.
 • Përdorni mjetet tona të raportimit per klientët për të kuptuar drejtuesit dhe bllokuesit kryesorë për përvojën e mysafirëve në portofolin tuaj të restorantit dhe për të zhvilluar taktika të përshtatshme për të zgjidhur fushat e mundësive.
 • Punoni në partneritet me ekipin tonë të brendshëm të përsosmërisë ndaj klientit dhe partnerët e jashtëm të shërbimit ndaj klientit për të përmirësuar përvojën tonë të mysafirëve në restorante dhe për të zgjidhur problemet sa herë që ato ndodhin.
 • Koordinoheni me burimet njerezore, zyren e zhvillimit dhe trajnimeve per te permresuar performancen e zones dhe te pikes suaj.
 • Sfidoni proceset dhe aktivitetet për t’i bërë operacionet tona “më të thjeshta, më të mira dhe më të zgjuara” për mysafirët dhe ekipet tona.
 • Sigurohuni që ne drejtojmë restorante të shkëlqyera duke arritur vlerësime të qëndrueshme të kalimit në ROCC, procesin tonë të auditimit të brendshëm.
 • Menaxhoni në mënyrë efektive portofolin tuaj për t’u siguruar që restorantet nuk paraqesin rrezik për markën tonë dhe atehere kur e bëjnë, ndermerrni veprime të menjëhershme dhe me ndikim për të rregulluar shpejt problemin.
 • Bashkëpunoni ngushtë me ekipen operacionale dhe ekipin e burimeve njerëzore për të siguruar që biznesi të funksionojë në përputhje me standardet e franshizes.

 

Biznesi – Forconi dhe nxisni përparimin e biznesit tonë tashmë në rritje të shpejtë

 • Drejtoni një portofolio të restorantit tonë në vend përmes fokusimit në përsosmërinë operacionale duke siguruar ekzekutimin e sistemeve të përcaktuara.
 • Keni një focus te theksuar në nxitjen e rritjes së qëndrueshme të fitimit në të gjitha matjet e fitimit duke mbështetur në zhvillimin dhe zbatimin e buxhetit operativ dhe përmirësimeve operacionale.
 • Bashkëpunoni me Marketingun, HR dhe Zyren e Zhvillimit për të rritur volumin e shitjeve, rritjen,  duke mbeshtetur zhvillimin e njerëzve dhe mundesive te reja permes ekipes se marketingut.
 • Mbeshtetni transformimin e proceseve te planifikimit dhe ndihmoni menaxherin gjeneral ne identifikimin e mundesive te rritjes se shitjeve,  ne programet e marketingut, kontrollin e produktit, punes dhe shpenimeve tjera te kontrollueshme.
 • Te keni aftesine te identifikoni dhe zhvilloni plane komerciale te cilat shtyjne rritjen e qendrueshme te shitjeve te biznesit.
 • Nxitni nje mendesi te shitjes ne te gjitha nivelet, duke siguruar disponueshmeri te produktit dhe shpejtesi te sherbimit.
 • Mbështetni ne rritjen e flukseve të reja të të ardhurave, si shpërndarja nëper shtëpi dhe forcimi i marrëdhënieve si në ekipin tonë të dërgesave ashtu edhe me partnerët e jashtëm për t’u rritur shpejt.
 • Tejkaloni të gjitha pengesat për hapjet e dyqaneve të reja dhe përmirësimet e imazhit.

 

Rutina e suksesit:

 • Analiza financiare ditore/javore/periudhore, duke ofruar trajnime dhe mbështetje për përmirësimin e marzhit pa ndikuar negativisht në përvojën e mysafirëve apo standardet operacionale.
 • Kryerja e kontrolles ditore të performancës dhe komunikimit me menaxherin gjeneral.
 • Kryerja e takimeve te rregullta 1 me 1 me menaxherin gjeneral te restaurantit, menaxherin e operacioneve dhe menaxherin e burimeve njerezore.
 • Vizitoni rregullisht piken për të ofruar trajnime dhe mbështetje për të përmirësuar performancën.
 • Kryerja e vizitës jashtë orarit të rregullt të punës.
 • Nisni dhe mbështesni projekte më të gjera biznesi për të permiresuar mënyrat e punës që ndryshojnë lojën për zonën, rajonin dhe kompaninë.

 

Marrëdhëniet e punës perfshijne:

 • Menaxheret gjeneral & Ekipet e restoranteve
 • Udhëheqësi i Operacioneve
 • Menaxheret tjere rajonal
 • Menaxherin e Përgjithshëm dhe Drejtues te departamenteve (HR, Zhvillim, Marketing, Financa, IT).
 • Marrëdhëniet e jashtme (mirëmbajtja, marrëdhëniet me punonjësit, arkitektët, autoritetet etj.)

 

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi të forta komerciale dhe zgjuarsi biznesi, shkathtësi të shkëlqyera shkrim-leximi, shkathtësi llogaritëse.
 • Është i nevojshëm të paktën niveli mesatar i gjuhës angleze.
 • Rekorde të demonstruara të arritjeve në vendin e punës në përzgjedhjen, trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve.
 • Aftësi të forta stërvitore që mund të arrihen rezultate përmes ekipit në mënyrë bashkëpunuese.
 • Aftësi të forta ndikuese.
 • Aftësi të dëshmuara analitike.
 • Aftësi të forta organizative.
 • Lojtar ekipor, por i aftë për të punuar në mënyrë të pavarur.
 • Njohuri për matjet e performancës, specifikimet e produkteve dhe sistemet e menaxhimit.
 • Standarde të larta personale.
 • Aftësi të forta komunikuese.
 • Planifikimi dhe menaxhim i shkëlqyer i kohës.
 • Patent shofer.
 • Njohuri të shkëlqyera të sistemit operativ Microsoft, duke përfshirë Outlook, Excel, Word.
 • Do të duhet të ketë njohuri të larta për operacionet e markës.
 • Preferohet niveli universitar I arsimimit.

 

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: recruitment@manpowersee.com

Tek subjekti te CEKET POZITA për të cilën aplikoni, në të kundërtën aplikacionet ku nuk është cekur pozita janë të pavlefshme. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit.

Location