Sekretar i Korporatës

December 13, 2023

Job Description

TITULLI I PUNËS: KËSHILLTAR i PËRGJITHSHEM / SEKRETAR i KORPORATËS

Këshilltari i Përgjithshëm është nëpunës i shoqërisë, ai është kujdestar i interesave të shoqërisë. Është detyrë kryesore e Këshilltarit të Përgjithshëm /Sekretarit të Kompanisë që të mbrojë dhe mbrojë interesat e KEK-ut në të gjitha nivelet – ligjore, administrative, statutore, arbitrazhi dhe çështje të tjera. Ai/ Ajo do të jetë përgjegjës për të siguruar që kompania të veprojë në përputhje me standardet e menaxhimit të korporatës, pajtueshmërinë dhe praktikat ligjore dhe të ruajë standardet e qeverisjes korporative të kompanisë.

KË PO KËRKOJMË?

Ne jemi në kërkim të  një profesionisti që është i pajisur me një qëndrim të uritur, por modest dhe njerëzor. Me fjalë të tjera, grupi ynë i përshtatet më së miri një  pjesëtari ekipor që e sheh suksesin si një arritje ekipore dhe dëshiron të mësojë vazhdimisht gjëra të reja.

ROLI JUAJ:

 • Për të siguruar që kompania të funksionojë gjithmonë në përputhje me ligjin. Për të arritur këtë objektiv, atij i kërkohet të analizojë dhe këshillojë Menaxhmentin dhe Bordin e Drejtorëve të KEK-ut për çështjet ligjore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kontratat komerciale, punësimin, qeverisjen e korporatave, taksat, pensionet, bankat dhe financat, rregulloret dhe politikat mjedisore. dhe për këtë qëllim parashihen aktivitetet e Drejtorit të Zyrës Ligjore të kompanisë.
 • Thirrja dhe organizimi i mbledhjeve të bordit, mbledhjeve të komisioneve, përgatitja e agjendave, rezolutat, dokumentet e rendit të ditës, shënimet, përgatitja e procesverbaleve të mbledhjeve të kompanisë.
 • Mbledhja, organizimi, përgatitja e rendit të ditës dhe përgatitja e procesverbaleve të mbledhjeve të përgjithshme vjetore (MPV) dhe mbledhjeve të përgjithshme të jashtëzakonshme (MPJ);
 • Mbajtja dhe azhurnimi i librave dhe evidencave statutore, përfshirë regjistrat e anëtarëve, drejtorëve siç parashihet në Ligjin për Shoqëritë Tregtare;
 • Mbikëqyr përgatitjen, finalizimin dhe prezantimin e Raporteve Vjetore;
 • Monitorimi i ndryshimeve në legjislacionin përkatës dhe mjedisi rregullator dhe ndërmarrja e veprimeve të duhura;
 • Ndërlidhja me rregullatorë dhe këshilltarë të jashtëm, si avokatë dhe auditorë, zyra për monitorimin e ndërmarrjeve publike, institucione dhe partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, etj.
 • Marrja e një roli në momentin e lidhjes së marrëveshjeve kontraktuale të kompanisë me furnitorët, klientët dhe palët e tjera;
 • Menaxhimi i çështjeve të korporatës dhe menaxhimi i zyrës së Sekretariatit si dhe administrimi i personelit të tij,
 • Çështje të tjera korporative dhe rregullatore të caktuara nga Bordi i Drejtorëve kohë pas kohe;
 • Ruajtja e konfidencialitetit për punët e Bordit të Drejtorëve;
 • Ndjek ndryshimet ligjore në lidhje me ndërmarrjen duke informuar Bordin dhe Menaxhmentin e ndërmarrjes për ndryshimet dhe përgatit udhëzimet e nevojshme për menaxhmentin.
 • Çdo detyrë tjetër që kërkohet koordinon me KE-në përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtoreve dhe delegohet nga Bordi i Drejtorëve dhe KE.
 • Sekretari i Korporatës i raporton Bordit të Drejtorëve dhe një kopje e raportit i shkon KE-së si pjesë integrale e raportit përmbledhës të NP-ve.

Ai/Ajo duhet të zotërojë aftësitë e nevojshme udhëheqëse dhe ndërpersonale, duke përfshirë komunikimin, të menduarit strategjik, menaxhimin e ndryshimeve, aftësitë analitike të zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrjes;

KËRKESAT E APLIKIMIT TË KANDIDATËVE

 • Kandidati duhet të ketë diplomë nga Fakulteti Juridik, minimumi 240 kredi/ECTS;
 • Kandidati duhet të ketë së paku 5 vite përvoje punë profesionale, në nivel të lartë menaxherial në fushën e qeverisjes korporative apo të drejtës së shoqërive tregtare;
 • Të plotësoj kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1. si dhe sipas nenit 17.2 dhe 17.3 të ligjit nr. 03/L-087 të ndërmarrjeve publike dhe plotësim ndryshimit të ligjit për ndërmarrjet publike nr. 04/L-111 neni 13;
 • Të posedoj njohuri të punës me kompjuter;
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional
 • Të ketë aftësi në të shkruar dhe komunikim;
 • Preferohet të ketë njohuri të mirë të gjuhës angleze, në të folur dhe të shkruar

NE OFROJMË:

 • Mundësi për të punuar në një nga industritë më të rëndësishme në vend dhe një nga shoqëritë aksionare më të mëdha;
 • Një pagë shumë konkurruese;
 • Sigurim shëndetësor dhe mundësia e përfshirjes edhe e anëtarëve të familjes;
 • Bonus vjetor tërheqës e bazuar në performancën individuale, në varësi të performancës së korporatës;
 • Mundësi përdorimi i makinës së kompanisë, shpenzimet e telefonit dhe përfitime të tjera;
 • Mundësia për zhvillim personal dhe profesional;
 • Mundësi për të lënë gjurmën tuaj se si duhet të trajtohen gjërat në një biznes shumëmilionësh;

Njerëzit vijnë në Korporatën Energjetike të Kosovës për sfidën dhe kreativitetin, zgjidhjen e problemeve komplekse dhe zhvillimin e ideve të reja në një nga sektorët më të rëndësishëm në vend.

Në këmbim, ne ofrojmë paketë të mirë shpërblimi dhe kënaqësinë unike që vjen me përmirësimin e jetës në të gjithë vendin. Kënaqësia që vjen duke bërë një ndryshim domethënës. A tingëllon sfiduese për ju?

Në fazën e dorëzimit të aplikimit, të gjithë kandidatët duhet të dorëzojnë VETËM:

 • Letër motivuese
 • Formulari i aplikimit të KEK-ut
 • Një CV (jo më shumë se 3 faqe) dhe
 • Një kopje e ID/Pasaportës
 • Dëshmi e përvojës së punës menaxheriale nga punëdhënësi

Kandidatët që do të ftohen në intervistë duhet të dorëzojnë brenda një afati të arsyeshëm kohor dokumentet e mëposhtme;

– Certifikatat e kualifikimit (përfshirë certifikatën e nostrifikimit për çdo kualifikim të fituar ndërkombëtarisht

– Vërtetim për të mos qenë nën hetim/dënime të mëparshme (jo më i vjetër se 6 muaj nga data e shpalljes) origjinal

– Deklarata nën betim (formulari do ofrohet nga Korporata Energjetike e Kosovës gjatë intervistës).

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 28.12.2023, aplikimet e larta duhet të dorëzohen me email në kek.bord@kek-energy.com, në titullin e emailit si më poshtë:

KËSHILLTAR I PËRGJITHSHËM / SEKRETAR I KORPORATËS

Ne veçanërisht inkurajojmë aplikantet femra dhe ato nga grupet minoritare që të dorëzojnë aplikimet e tyre.

Mandati i kësaj pozite do të jetë 4 vjeçar, ndërsa performanca e zyrtarit të lartë do t’i nënshtrohet vlerësimit të vazhdueshëm nga Bordi i Drejtorëve.

Link: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/


NAZIV RADNOG MESTA: GENERALNI SAVETNIK / SEKRETAR KORPORACIJE

Generalni Savetnik je zaposleni kompanije, on je čuvar interesa kompanije. Glavna dužnost Generalnog Savetnika / Sekretara Kompanije je da brani i štiti interese KEK-a na svim nivoima – pravnim, administrativnim, statutarnim, arbitražnim i drugim pitanjima. On/ona će biti odgovoran da obezbedi da kompanija deluje u skladu sa standardima, usaglašenosti i pravnim praksama korporativnog upravljanja, i da održava standarde korporativnog upravljanja kompanije.

KOGA TRAŽIMO?

U potrazi smo za profesionalcima koji su opremljeni gladnim, ali skromnim i humanim stavom. Drugim rečima, naša grupa je najpogodnija za člana tima koji vidi uspeh kao timsko dostignuće i želi da stalno uči nove stvari.

VAŠA ULOGA:

 • Osigurati da kompanija uvek posluje u skladu sa zakonom. Da bi se postigao ovaj cilj, od njega se zahteva da analizira i savetuje Menadžment i Upravni Odbor KEK-a o pravnim pitanjima, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, komercijalne ugovore, zapošljavanje, korporativno upravljanje, oporezivanje, penzije, bankarstvo i finansije, regulativu i politiku zaštite životne sredine, iu tu svrhu predvideti aktivnosti direktora Pravne Kancelarije kompanije
 • Sazivanje i organizovanje sastanaka odbora, sastanaka komisija, priprema dnevnih reda, odluka, dokumenata dnevnog reda, beleški, priprema zapisnika sa sastanaka kompanije.
 • Prikupljanje, organizovanje, priprema dnevnog reda i priprema zapisnika sa godišnjih opštih sastanaka (AGM)i vanrednih opštih sastanaka (EGM);
 • Vođenje i ažuriranje statutarnih knjiga i evidencija/registra, uključujući registre članova, direktora u skladu sa Zakonom o Privrednim Društvima;
 • Nadzire pripremu, finalizaciju i prezentaciju godišnjih izveštaja;
 • Praćenje promena u relevantnom zakonodavstvu i regulatornom okruženju i preduzimanje odgovarajućih akcija;
 • Saradnja sa regulatorima i spoljnim savetnicima, kao što su advokati i revizori, kancelarije za praćenje javnih preduzeća, nacionalne i međunarodne institucije i partneri, itd.
 • Preuzimanje uloge u trenutku sklapanja ugovornih sporazuma kompanije sa dobavljačima, kupcima i drugim stranama;
 • Upravljanje korporativnim poslovima i upravljanje kancelarijom Sekretarijata kao i administracija njenog osoblja,
 • Ostala korporativna i regulatorna pitanja koja povremeno odredi Upravni odbor;
 • Održavanje poverljivosti o poslovima Upravnog odbora;
 • Prati zakonske promene u vezi sa preduzećem tako što obaveštava Odbor i Menadžment kompanije o promenama i priprema potrebna uputstva za Menadžment.
 • Sve ostale zadatke koji su neophodni, koordinira sa Generalnim Direktorom pripremu papira (dokumenata) za sastanke Upravnog Odbora i delegira se od strane Upravnog Odbora i Generalnog Direktora.
 • Sekretar Korporacije podnosi izveštaj Upravnom Odboru i kopija izveštaja ide Generalnom Direktoru kao sastavni deo zbirnog izveštaja JP.

On/ona treba da poseduje neophodne liderske i veštine međuljudskih odnosa, uključujući komunikaciju, strateško razmišljanje, menadžiranje promena, analitičko rešavanje problema i veštine donošenja odluka;

USLOVI ZA PRIJAVU KANDIDATA

 • Kandidat mora imati diplomu Pravnog fakulteta, minimalno 240 kredita/ECTS;
 • Kandidat mora imati najmanje 5 godina profesionalnog radnog iskustva, na visokom menadžerskom nivou u oblasti korporativnog upravljanja ili pravo privrednih društava;
 • Da ispunjava uslove kvalifikacije prema članu 17.1. kao i 17.2 i 17.3 zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima i izmene i dopune Zakona o javnim preduzećima br. 04/L-111 član 13;
 • Posedovanje veštine rada na računaru,
 • Da ima visok moralni i profesionalni integritet;
 • Da ima veštine pisanja i komunikacije
 • Poželjno je dobro poznavanje engleskog jezika, kako govornog tako i pismenog

NUDIMO:

 • Mogućnost da radite u jednoj od najznačajnijih industrija u zemlji i jednom od najvećih akcionarskih društava;
 • Veoma konkurentna plata
 • Plaćeno zdravstveno osiguranje sa opcijom i za članove porodice;
 • Atraktivan godišnji bonus na osnovu individualne performanse, u zavisnosti od performanse preduzeća;
 • Mogućnost korišćenja službenog automobila, troškovi telefona i druge pogodnosti;
 • Mogućnost za lični i profesionalni razvoj;
 • Prilika da ostavite svoj trag o tome kako treba postupati sa pitanjima u višemilionskom poslovanju;

Ljudi dolaze u Kosovsku Energetsku Korporaciju radi izazova i kreativnosti, rešavanja složenih problema i razvoja novih ideja u jednom od najvažnijih sektora u zemlji.

Zauzvrat, nudimo dobar paket nagrađivanja i jedinstveno zadovoljstvo koje dolazi sa poboljšanjem života širom zemlje. Zadovoljstvo koje dolazi kada se napravi značajna razlika. Da li vam to zvuči izazovno?

U fazi podnošenja aplikacija, svi kandidati moraju dostaviti SAMO:

 1. Motivaciono pismo
 2. Formular za prijave (aplikaciju) KEK-a
 3. CV (ne više od 3 stranice) i
 4. Kopija lične karte/pasoša
 5. Dokaz o rukovodećem radnom iskustvu na zahtev poslodavca

Kandidati koji budu pozvani na intervju moraju pre intervjua dostaviti sledeća dokumenta;

 • Sertifikati o kvalifikaciji (traži će se sertifikat o nostrifikaciji za bilo koju međunarodno stečenu kvalifikaciju);
 • Uverenje da nije pod istragom/prethodno osuđivan (ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja obaveš.) original
 • Izjava pod zakletvom (formular će obezbediti Energetska Korporacija Kosova tokom intervjua).

Rok za podnošenje prijava je 28.12.2023,, sve prijave se moraju dostaviti putem e-mejla na kek.bord@kek-energy.com , u naslovu e-mejla navesti sldeće:

GENERALNI SAVETNIK / SEKRETAR KORPORACIJE

Posebno podstičemo kandidatkinje i kandidate iz manjinskih grupa da podnesu svoje prijave.

Mandat ove pozicije će trajati 4 godine, dok će rad visokog funkcionera biti predmet kontinuirane evaluacije od strane Upravnog odbora.

Link: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/


JOB TITLE: GENERAL COUNSELOR / CORPORATE SECRETARY

The General Counsel is an officer of the company, he is the guardian of the interests of the company. It is the main duty of the General Counsel / Company Secretary to protect and safeguard the interests of KEK at all levels – legal, administrative, statutory, arbitration and other matters. He/she will be responsible for ensuring that the company acts in accordance with corporate management standards, compliance and legal practices and maintain the company’s corporate governance standards.

WHO ARE WE LOOKING FOR?

We are looking for a professional who is equipped with a hungry, yet humble and human attitude. In other words, our group is best suited to a team member who sees success as a team achievement and wants to constantly learn new things.

YOUR ROLE:

 • To ensure that the company is always operating in accordance with the law. To achieve this objective, he is required to analyze and advise KEK’s Management and Board of Directors on legal matters, including, but not limited to, commercial contracts, employment, corporate governance, taxation, pensions, banking & finance, regulation and environmental policies, and for this purpose the activities of the Director of the Legal Office of the company are foreseen.
 • Calling and organizing board meetings, committee meetings, preparing agendas, resolutions, agenda documents, notes, preparing minutes of company meetings
 • Gathering, organizing, preparing the agenda and preparing the minutes of the annual general meetings (AGM) and extraordinary general meetings (EGM);
 • Keeping and updating statutory books and records, including registers of members, directors as provided in the Law on Business Organizations;
 • Supervises the preparation, finalization and presentation of Annual Reports;
 • Monitoring changes in the relevant legislation and regulatory environment and taking appropriate actions;
 • Liaison with regulators and external advisors, such as lawyers and auditors, offices for monitoring public enterprises, national and international institutions and partners, etc.
 • Taking a role at the time of concluding the company’s contractual agreements with suppliers, customers and other parties;
 • Management of corporate affairs and the management of the Secretariat office as well as the administration of its personnel,
 • Other corporate and regulatory matters assigned by the Board of Directors from time to time;
 • Maintaining confidentiality about the affairs of the Board of Directors;
 • Follows the legal changes related to the enterprise by informing the Board and Management of the enterprise about the changes and prepares the necessary instructions for the management.
 • Any other task that is required coordinates with the CEO the preparation of papers (documents) for the meetings of the Board of Directors and is delegated by the Board of Directors and the CEO.
 • The Corporate Secretary reports to the Board of Directors and a copy of the report goes to the CEO as an integral part of the POE summary report.

He / She should possess the necessary leadership and interpersonal skills, including communication, strategic thinking, change management, analytical problem-solving and decision-making skills

CANDIDATES APPLICATION REQUIREMENTS

 • The candidate must have a degree from the Faculty of Law, minimum 240 credits/ECTS;
 • The candidate must have at least 5 years of professional work experience, at a high managerial level in the field of corporate governance or company law;
 • To meet the qualification conditions according to article 17.1. as well as 17.2 and 17.3 of law no. 03/L-087 of public enterprises and amendment to the law on public enterprises no. 04/L-111 article 13;
 • To have knowledge of computer work;
 • Have high moral and professional integrity
 • Have writing and communication skills;
 • It is preferable to have a good knowledge of the English language, both spoken and written;

Location