Shitës Ambulantivë

July 13, 2023

Job Description

Shitës Ambulantivë

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Përgjegjës për shitjen e mallit të programit të akulloreve “Algida” dhe produkteve të ngrira mishit të pulës për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga personat kompetent.
  • Mban evidence financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti si dhe evidencën e shitjes në teren.
  • Bën përgaditjet para daljes në teren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave.
  • I përmbahet planit ditor të vizitave (rutë planit të cilin e merr nga personat kompetent).
  • Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes, tejkalon pengesat 4) raportimin e punës ditore.
  • Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

 

Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com

Location