Zyrtar Financiar

November 7, 2023

Job Description

IFJB “CAPITAL”, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës në Departamentin e “Financave”, pozita – Zyrtar Financiar

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Regjistrimi kontabël i transaksioneve ditore financiare,
 • Lëshimi dhe regjistrimi i faturave tatimore,
 • Regjistrimi i shpenzimeve operative,
 • Përgatitja dhe raportimi i obligimeve tatimore,
 • Përgatitja e raporteve financiare sipas kërkesës së menaxherit,
 • Të mbaj kontakte të vazhdueshme me klientët e kompanisë.
 • Kryerjen e detyrave dhe punëve në përputhje me manualet e aplikueshme brenda kompanisë.

Kushtet që duhet plotësuar për pozitën e shpallur:

 • Diplomë Bachelor në Kontabilitet, Financa
 • Njohuri për SNRF, çështjet e kontabilitetit dhe sistemin e taksave të Kosovës,
 • Shkathësi kompjuterike përkatëse (MS Excel, Word, PowerPoint),
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze (shkrim dhe të folurit e rrjedhshëm)
 • Aftësi të mira komunikimi,
 • Preferohet çertifikimi i nivelit të parë në SCAAK, KAF
 • Preferohet se paku një vit eksperiencë pune si punonjës në financë & kontabilitet

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV;
 • Diploma e përgatitjes profesionale;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Çertifikata e lindjes;
 • Vërtetimi i përvojës së punës (nëse ka);
 • Çertifikata e SCAAK, KAF (nëse ka);

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes e-mailit; info@capital-ks.com ose përmes butonit “Apliko Këtu”

Afati i aplikimit është deri më datë 09.11.2023

Location