Asistent/e në Financa

July 6, 2023

Job Description

Bazuar në kërkesat e UNI – Universum International College, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të
UNI – Universum International College,
Këshilli Drejtues i UNI – Universum International College shpall:

KONKURS  për këtë pozitë

I. Asistent/e në Zyrën e Financave 

Kriteret e përgjithshme dhe kualifikimet: 

 • T’i ketë të përfunduara studimet Bachelor
 • Eksperiencë paraparake në punë të ngjajshme
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyera negocimi dhe të punës në grup
 • Aftësi për të punuar në afate kohore të ngushta
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Njohja e programeve bazë të Microsoft Office
 • Njohuri të programeve financiare si Expert, Informatika, Finabit, Prodata, Quickbook.

Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

 • CV
 • Diploma Bachelor
 • Dy Letër Reference dhe dokumente tjera përcjellëse

Dokumentacionin e kompletuar duhet të dërgoni në resurse.njerezore@universum-ks.org, ku në
subjekt specifikohet pozita për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e
konkursit dhe ata të listës së ngushtë, do të ftohen për intervistë. Afati i fundit për aplikim, 20
Korrik 2023.

Location