Job Description

Titulli: Infermier/e

Lokacioni i vendit të punës: Punë në teren në regjionin e Prishtinës

Kujdesi Group Sh.p.k. është një kompani e re e bazuar ne modelin nordik që ofron përkujdesje dhe shërbime shëndetësore, me fokus të veçantë tek të moshuarit, në rehatinë e shtëpive të tyre. Për më shumë info vizitoni ueb faqen www.kujdesi.com

Kandidati i përshtatshëm duhet të ketë aftësi shume të mira komunikimi, të jetë person i besueshëm, i mirësjellshëm dhe i kujdesshëm me pacientët dhe familjarët e tyre.

Përshkrimi i detyrave të punës

 • Do të punojë si pjesëtar/e i/ e ekipit të kujdesit mjekësorë, në ofrimin e standardit më të lartë të kujdesit shëndetësor të përqëndruar tek pacienti, duke siguruar në çdo kohë kujdes të duhur dhe të sigurt;
 • Administron injeksione, infuzione dhe medikamente;
 • Bën pastrimin dhe fashimin e plagëve;
 • Bën ndërrim të stomës dhe kateterit;
 • Të ndjek procedurat standarde operacionale mjekësore të vendosura nga kompania;
 • Të marr pjesë në trajnimet e organizuara nga kompania për zhvillim profesional;
 • Të iu jap pacientëve dhe familjarëve të tyre informata të sakta dhe të qarta lidhur me kujdesin që u ofrohet;
 • Të përdor dhe të mirëmbaj në mënyrë të duhur dhe të sigurt të gjitha pajisjet;
 • Të ofroj në raste nevoje vizita gjatë natës dhe/ose në fundjavë;
 • Të kryej edhe detyra tjera që kërkohen nga mbikqyrësi për të siguruar efikasitet të lartë në punë.

Kriteret:

 • Të ketë përfunduar studimet në drejtimin e infermierisë dhe të jetë i/e licencuar;
 • Të ketë të paktën një vit përvojë pune;
 • Të ketë patent shofer të kategorisë B dhe t’a njoh qytetin e Prishtinës;
 • Të ketë vullnet për punë, të jetë i/e përgjegjshëm dhe i/e sinqertë;
 • Të ketë integritet dhe etikë të lartë të punës.

Ofrojmë

 • Ambient pune të bazuar në modelin nordik;
 • Kushte të mira pune;
 • Mundësi të mira për zhvillim profesional;
 • Kontratë pune të rregullt bazuar në Ligjin e Punës së Kosovës;
 • Rrogë të mirë bazuar në eksperiencë.

Dokumentet e kërkuara

 • Rezymeja personale (CV);
 • Letër motivuese;
 • Çdo dokument tjetër apo çertifikatë trajnimi që është relevante;

Afati i aplikimit

Nëse jeni person i/e kualifikuar dhe jeni të përkushtuar për të ndihmuar të tjerët dërgoni aplikimin tuaj dhe dokumentet e kërkuara përmes butonit ‘Apliko Këtu‘ ose në e-mail adresën jobs@kujdesi.com

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është deri me datën 22.10.2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Location