Këshilltar i Klientëve – Komercialist

January 17, 2024

Job Description

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës:

 • Këshilltar i klientëve – komercialistë në Ekspoziturën “Bregu i Diellit’ në Prishtinë (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Obligohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet se paku 1 vjet përvojë pune në bankë ose institucione tjera financiare;
 • Aftësi në shitje dhe njohuri të mirë të financave;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office, posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe nder-personale;
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Informimi i klientëve për të gjitha llojet e shërbimeve dhe produkteve bankare;
 • Realizon kërkesat për produkte kreditore në aplikacionin e Bankës;
 • Këshillimi i  klientëve lidhur me ofertat e Bankës si dhe përzgjedhja dhe shitja e produkteve që i përshtaten klientit;
 • Promovon dhe monitoron shkallën e digjitalizimit në mënyrë pro-aktive në bazë të klientëve ekzistues dhe të rinj;
 • Menaxhimi i të gjitha llojeve të llogarive, hapja e llogarive rrjedhëse, depozitave, kursimeve, kredive personale, kartelave kreditore, urdhëresat të përhershme, direkt debit;
 • I pajisë klientët me shërbimet: e-banking, m-banking, sms banking etj.;
 • Kryen transaksione non-cash (transfere te mjeteve) vetëm nëse klienti nuk e ka shërbimin M-klik ose E-klik
 • Grumbullon të dhënat afariste dhe raportet financiare mbi klientin dhe afarizmin e tij;
 • Vepron i pavarur në përpunimin e të dhënave dhe informatave afariste e financiare mbi  klientin, dhe bartjen e tyre te shërbimet përkatëse të Bankës, të cilat janë të obliguara për përpunimin dhe lejimin e plasmanëve;
 • Me rastin e licencimit nga BQK do të kryej detyrat e agjentit për ofrimin e shërbimeve të sigurimeve jetësore në cilësinë e ndërmjetësuesit gjatë operacioneve ditore në interaksion me klientët e Bankës;
 • Monitoron dhe përcjell kreditë e lejuara, përkatësisht kthimin e obligimeve të marra, me qëllim të shmangies së problemeve nga mos-përmbushja e obligimeve të marruara;
 • Përgatit raporte mbi realizimin e planeve dhe qëllimeve afariste si dhe krijon raporte ditore për numrin e llogarive të hapura dhe llogarive të mbyllura sipas llojeve rrjedhëse, TDA dhe të kursimeve;
 • Kujdeset për portofolin e depozitave të klientëve të tij;
 • Ju ofron klientëve produktet e depozitave dhe angazhohet në mbledhjen e depozitave në Bankë;
 • Sipas kërkesës të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune deri më datën 24 janar 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.

Location