Ligjërues

September 7, 2023

Job Description

Bazuar në kërkesat e UNI – Universum International College, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të UNI – Universum International College, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik, Këshilli Drejtues i UNI – Universum International College, shpall:
KONKURS  

Për këto pozita:

 1. Ligjërues i Gjuhës Gjermane (Part-time)
 2. Ligjërues në Dizajn Mode dhe Dizajn Grafik (Part-time)

 

Kriteret për pozitën e parë (1):

 • Të kenë të përfunduara së paku studimet Master nga fusha përkatëse (dëshmi Diplomat dhe nostrifikimi në rast të diplomës së huaj)
 • Të kenë përvojë pune si ligjërues/mësimdhënës në fushën përkatëse
 • Përvoja e mëhershme në arsimin e lartë konsiderohet përparësi
 • Të kenë njohuri të mira të Gjuhës Gjermane

 

Kriteret për pozitën e dytë (2):

 • Të kenë të përfunduara së paku studimet Master nga fusha përkatëse (dëshmi Diplomat dhe nostrifikimi në rast të Diplomës së huaj)
 • Të kenë përvojë pune si ligjërues/mësimdhënësne fushën përkatëse
 • Përvoja e mëhershme në Arsimin e Lartë konsiderohet përparësi

 

 Dokumentet e nevojshme për aplikim, për dy pozitat:

 • CV
 • Magjistraturës/Masterit dhe Baçelorit.
 • Vendimi për thirrjen akademike (nëse ekziston)
 • Nostrifikimi i Diplomave nëse ato janë fituar jashtë vendit
 • Leje qëndrimi dhe leja e punës nëse kandidati nuk është shtetas i Republikës së Kosovës

 

Dokumentacioni i kompletuar të dergohet ne email resurse.njerëzore@universum-ks.org duke e shkruar emrin e pozitës.Vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret do të ftohen në intervistë. Konkursi eshte i hapur deri me 30 Shtator 2023.

Location