Specialist i Prokurimit (Alb/Eng/Srb)

September 18, 2023

Job Description

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – Ministarstvo Finansija, Rada i Trasfera – Ministry of Finance, Labour and Transfers

[Shqip] Kërkesë për Shprehje të Interesit – Specialist i Prokurimit

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) shpallë kërkesë për shprehje të interesit për Specialist të Prokurimit për Njësinë Koordinuese të Projektit, për projektin “Reforma e Sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë”.

Qeveria e Republikës së Kosovës në kuadër të përmirësimit të sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë ka lidhur marrëveshje me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për financimin e projektit “Reforma e Sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë”. Qëllimi i projektit është të përmirësojë barazinë dhe përshtatshmërinë e rrjetit të sigurisë sociale në Kosovë. Përmirësimi i barazisë do të përfshijë zgjedhjen e përfituesve të skemës së asistencës sociale bazuar në statusin e varfërisë, ofrimin e përfitimeve më të përshtatshme dhe sigurimin që përfituesit e aftë për punë të përfitojnë nga masat e aktivizimit.

MFPT është entiteti zbatues i projektit, në kuadër të së cilit do të krijohet Njësia Koordinuese e Projektit (NJKP). NJKP do të ketë një Koordinator Projekti, Specialist Prokurimi, Specialist të Menaxhimit Financiar, Ekspert Social, Ekspert i Komunikimit dhe Menaxher të Detyrave të TI-së.

Shprehja e interesit për pozitën Specialist i Prokurimit duke përfshirë një CV dhe një Letër Motivimi mund të dorëzohet në në email adresën: shqipe.isufi@rks-gov.net

Luteni që në email të cekni që aplikoni për Specialist të Prokurimit.

Afati i fundit për aplikim është 25 shtator 2023 në orën 13:00. Aplikimet pas afatit nuk do të trajtohen.

Termat e Referencës dhe më shumë informata për pozitën mund t’i gjeni duke klikuar këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/61943845-D53C-4E58-8789-86385FFDD919.pdf)


[English] Request for Expression of Interest – Procurement Specialist

The Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFPT) announces a request for expressions of interest for a Procurement Specialist for the Project Coordination Unit, for the project “Reform of the Social Assistance System in Kosovo”.

The Government of the Republic of Kosovo, within the framework of the improvement of the Social Assistance system in Kosovo, has signed a financing agreement with the International Development Association for the financing of the project for the “Reform of the Social Assistance System in Kosovo”. The objective of the project is to improve the equity and adaptability of Kosovo’s social safety net. The equity improvements will include selecting social assistance scheme beneficiaries based on poverty status, providing more adequate benefits and ensuring that work-able beneficiaries benefit from activation measures.

Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFLT) is the implementing agency for project within which a Project Coordination Unit (PCU) will be established. The PCU will be staffed with a Project Coordinator, Procurement Specialist, Financial Management Specialist, Social Expert, Communication Expert and IT Task Manager.

Expression of interest for the Procurement Specialist, including a CV and a Letter of Motivation can be submitted to the email address: shqipe.isufi@rks-gov.net

Please also mention that you are applying for the Procurement Specialist position in the email.

The application deadline is September 25, 2023 at 13:00.

The Terms of Reference and more information about the position can be found through clicking here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/C485F63E-09E9-45A6-A17B-F6D09F46E1EF.pdf)


[Srpski] Zahtev za iskazivanje interesovanja – specijalista nabavke

Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFPT) objavljuje zahtev za iskazivanje interesovanja za stručnjaka za nabavke za Jedinicu za koordinaciju projekata, za projekat „Reforma sistema socijalne pomoći na Kosovu“.

Vlada Republike Kosovo, u okviru unapređenja sistema socijalne pomoći na Kosovu, potpisala je sporazum o finansiranju sa Međunarodnim udruženjem za razvoj za finansiranje projekta „Reforma sistema socijalne pomoći na Kosovu“ . Cilj projekta je da se poboljša pravednost i prilagodljivost mreže socijalne sigurnosti Kosova. Poboljšanja pravičnosti će uključivati odabir korisnika šeme socijalne pomoći na osnovu statusa siromaštva, obezbeđivanje adekvatnijih beneficija i osiguranje da radno sposobni korisnici imaju koristi od mera aktivacije.

Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFLT) je agencija za implementaciju projekta u okviru koje će biti uspostavljena Jedinica za koordinaciju projekta (PCU). PCU će imati koordinatora projekta, specijalistu za nabavke, specijalistu za finansijski menadžment, socijalni stručnjak, stručnjak za komunikacije i menadžer zadataka za IT.

Izraz zainteresovanosti za specijaliste za nabavke, uključujući CV i motivaciono pismo, može se poslati na e-mail adresu: shqipe.isufi@rks-gov.net

Takođe navedite da se prijavljujete za poziciju stručnjaka za nabavku u e-poruci. Rok za prijavu je 25. septembar 2023. godine u 13:00 časova.

Uslovi rada i više informacija o poziciji možete pronaći klikom ovde (ili na linku: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/27D2EC46-028D-4DE0-AF3F-C4263C7C026E.pdf)

Location