Teknik/e Laborant/e

Job Description

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit në mes të ISLAMIC RELIEF KOSOVA dhe Komunës së HANIT TË ELEZIT për implementimin e projektit Projekti i Integruar afatgjatë – Një rrugë drejt zhvillimit në Komunën e Hanit të Elezit” gjatë viteve 2023-2025 me pin kod 020_004574 dhe numër të protokollit 02/7988, ISLAMIC RELIEF për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën: Teknik/e Laborant/e (1 pozitë); ri-shpall këtë: 

K O N K U R S

TITULLI I PUNËS: TEKNIK/E LABORANT/E 

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)

Numri i Referencës: IR/RKS/22-2023

Përshkrimi i punës:

ISLAMIC RELIEF KOSOVA është organizatë humanitare ndërkombëtare që e realizon këtë projekt duke e bashkë financuar, monitoruar dhe bashkë-menaxhuar veprimtarinë e kuadrit shtesë profesional në kuadër të QKMF-së së Hanit të Elezit të angazhuar në këtë projekt e që parasheh përmirësimin e shërbimit shëndetësor shtëpiak, ngritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore ndaj qytetarëve dhe kujdesin shtesë shëndetësor ndaj familjeve në nevojë në Komunën e Hanit të Elezit – zonat rurale të komunës.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Kryejë punët rreth marrjes së mostrave hematologjike prej pacientëve 
 • Përpunon analizat laboratorike në lëmin  e hematologjisë dhe biokimisë 
 • Kryen punët rrethë regjistrimit, klasifikimit,dhe shpërndarjen së rezultateve laboratorike. 
 • Kryen edhe punët tjera të laborantit sipas urdhërit të shefit të Sektorit të Diagnostikës dhe Kryelaborantit. 
 • I përmbahet etikës mjekësore
 • Është përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve në vendin e punës.

Edukimi dhe kualifikimi:

 • Përgatitja e mesme (drejtimi: Teknik Laborant)
 • Përgaditje universitare (drejtimi: Bachelor, Teknik Laborant) – E preferueshme

Aftësitë teknike:

 • Aftësi të shkëlqyera ndërvepruese dhe komunikuese
 • Aftësi në ndërtimin e marrëdhënieve të mira pune
 • Njohuri në kompjuter

Projekti Projekti i Integruar afatgjatë – Një rrugë drejt zhvillimit në Komunën e Hanit të Elezit” gjatë viteve 2023-2025

Bashkëfinancuesit: Islamic Relief Kosova dhe Hani i Elezit

Vendi i punës: Komuna e Hanit të Elezit, Zonat rurale

Numri i Referencës dhe pozita:

IR/RKS/21-2023, (Teknik/e Laborant/e).

Kohëzgjatja e kontratës: Për të gjitha pozitat e lartshënuara është deri më  31 Dhjetor 2025  (aq sa zgjatë edhe bashkëfinancimi i projektit).

Afati i aplikimit:

Nga data 18.12.2023 deri më 24.12.2023 ora 16:00. Aplikacionet pas datës 24.12.2023 ora 16:00 nuk do te merren në konsideratë.

Mënyra e Aplikimit: Aplikimi bëhet online përmes këtij linku: https://bit.ly/aplikonikëtu, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e kërkuara në formularin e aplikimit online.

Që aplikimi juaj të jetë i suksesshëm, kandidatët duhet të ngarkojnë në PDF dokumentet si më poshtë:

 • Diploma e shkollës së mesme – Drejtimi: Teknik Laborant (të noterizohet)
 • Diplomë Universiteti – Drejtimi: Teknik Laborant (E preferueshme)
 • Të ketë licencë valide (të noterizohet)
 • Letërnjoftimi valid (në të dy anët)
 • Certifikatën e re e cila dëshmon se nuk jeni nën hetime (nga gjykata ose policia).
 • CV-në tuaj (në gjuhën angleze).

Specifikat:

Të jetë qytetar i Komunës së Hanit të Elezit (E preferueshme).

SQARIM:

Përgjegjës për procedurat e rekrutimit është Islamic Relief Kosova.

Për pozitat e cekura më sipër do të ftohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe të cilët kanë bashkangjitur dokumentet e kërkuara në aplikacion. Kandidatët do të ftohen për të ju nënshtruar procedurave të testimit/vlerësimit.

Për datën dhe vendin e mbajtjes së intervistës kandidatët do të njoftohen me kohë përmes e-mailit.

Në rast të mosvaliditetit apo mosfunksionimit të e-mail adresave dhe e-maileve të shënuara gabimisht nga ana e kandidatëve në formularin tonë elektronik dhe mos bashkangjitjes së dokumenteve të kërkuara në formularin online të aplikimit, Islamic Relief nuk do të mbaj përgjegjësinë për mos arritjen e e-maileve te kandidatët në fazën e ftesës për proceset rekrutuese dhe për mospërzgjedhjen e kandidatëve me dokumente të mangëta.

Location