Job Description

Teknik I TI-së

 

Për kompaninë

“Ndal Tech” është një kompani e specializuar në ofrimin e produkteve të sigurisë dhe të teknologjisë, duke përfshirë kamera dhe paisje të tjera të sigurisë dhe TI-së për klientët e saj. Ne ndërtojmë marrëdhënie të gjata dhe të qëndrueshme me klientët duke u ofruar zgjidhje të personalizuara, të sigurta dhe inovative për nevojat e tyre të sigurisë dhe TI-së.

Tekniku i Teknologjisë së Informacionit (TI) ka një rol kyç në mbajtjen dhe funksionimin e sistemeve dhe paisjeve të TI.

Instalimi dhe konfigurimi: Tekniku i TI përgatit dhe instaloi pajisjet e TI, duke përfshirë kompjuterë, rrjeta, printera, skanera dhe pajisje të tjera. Ata gjithashtu konfigurojnë softueret dhe sistemet e nevojshme për funksionimin e tyre.

Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve: Tekniku i TI identifikon dhe diagnostikon problemet e mundshme me pajisjet dhe sistemet e TI. Pasi të zbulojë problemet, ata zhvillojnë dhe zbatohen zgjidhjet për t’i rikthyer ato në gjendjen normale të punës.

Mirëmbajtja dhe përditësimet: Tekniku i TI ka detyrën të sigurojë mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve dhe sistemeve të TI. Kjo përfshin përditësimet e sigurisë, përditësimet e softuerit dhe mbajtjen e regjistrave të nevojshme.

Siguria e të dhënave: Ata janë përgjegjës për sigurinë e të dhënave dhe informacioneve të ndjeshme të organizatës. Kjo mund të përfshijë implementimin e masave të sigurisë, kopjat e sigurisë, dhe monitorimin e përdorimit të të dhënave.

Ndihma dhe mbështetje ndaj përdoruesve: Tekniku i TI ofron ndihmë dhe mbështetje teknike për përdoruesit e sistemeve të TI. Ata ndihmojnë me çështje të ndryshme teknike dhe ofrojnë trajnim dhe këshilla për përdorimin e pajisjeve dhe softuerit.

Rregullimi i rrjeteve: Në organizatat e mëdha, tekniku i TI ndihmon në instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të ndryshme të komunikimit, duke përfshirë rrjetat lokale dhe rrjetat e gjerë.

Monitorimi i performancës: Ata monitorojnë performancën e pajisjeve dhe sistemeve të TI për të identifikuar probleme potenciale dhe për të përmirësuar efikasitetin e tyre.

Zhvillimi i projekteve të TI: Në disa raste, tekniku i TI është përfshirë në zhvillimin dhe implementimin e projekteve të reja të TI, siç janë migrimi i sistemeve, zhvillimi i aplikacioneve të veçanta, apo ndryshimet e infrastrukturës.

Njohuri të fundit dhe trajnim: Tekniku i TI duhet të jetë në dijeni të teknologjive të fundit dhe të ndjekë zhvillimet në fushën e TI. Ata gjithashtu mund të marrin pjesë në trajnime për të përmirësuar njohuritë e tyre dhe aftësitë e tyre teknike.

Tekniku i TI luajnë një rol të rëndësishëm në mbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së TI të organizatave dhe ndihmojnë në sigurimin e një ambienti të sigurt dhe efikas për përdoruesit e saj.

Location