Vende të lira pune

September 25, 2023

Job Description

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofroj shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane, me fokus prioriteti në bujqësi dhe një vëmendje të veçantë për qëndrueshmërinë financiare, sociale dhe mjedisore.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

KONKURS

Për rekrutim për zyren qendrore në Prishtinë të:

 1. Një (1) Kryesues-e i-e njesise ligjore dhe per pajtueshmeri
 1. Një (1) Administrator/e e databazave, aplikacioneve dhe kualitetit te te dhenave (me kohë të caktuar)
 1. Një (1) Zyrtar për çështje mjedisore dhe sociale

Kryesues-e i-e njesise ligjore dhe per pajtueshmeri (Pozita 1)

Përgjegjësitë:

 • Menaxhon punet dhe stafin ne njesine ligjore dhe per pajtueshmeri si dhe definon prioritetet per stafin.
 • Harton dhe aktualizon politikat, procedurat, strategjite dhe dokumentet tjera te njesise ligjore dhe per pajtueshmeri qe te jene në përputhshmëri me kërkesat ligjore dhe te rregullatoreve te nderlidhura me fushat: Kunder shperlarjes se parave, Mbrojtje e te dhenave personale, Siguri dhe Shendet ne pune,Çeshtje ambientale dhe sociale, Trajtim të Kërkesave dhe Ankesave të Klientëve.
 • Rishikon, përditeson dhe mirembane politikat, procedurat, strategjite dhe dokumentet tjera sipas departmenteve/njesive te KRK, që të jenë në përputhshmëri me kerkesat e brendshme, kërkesat e rregullatorëve dhe ligjet në fuqi
 • Perfaqeson institucionin ne organet perkatese lidhur me çeshtjet ligjore dhe pajtueshmeri dhe pergatite shkresa te ndryshme ne rastet ligjore dhe rastet ne procedure permbarimore, ushtron padi sipas kerkeses se kompanise, pergatite pergjigjje lidhur me rastet gjyqësore te KRK apo menaxhon procesin e delegimit tek juristet e jashtem.
 • Rishikon, përditeson dhe pergatite dokumente si drafte te kontratave, marreveshje dhe dokumente tjera ligjore per nevojat e KRK apo qe rrjedhin nga kerkesat e jashtme,
 • Në bashkëpunim me departmentet përkatëse, analizon te gjitha dokumentet e brendeshme apo me kerkese te departmenteve, me qellim te sigurimit te pajtueshmerise me ligjet dhe rregulloret ne fuqi.
 • Menaxhon dhe mbane trajnime per stafin me qellim te informimit, sensibilizimit dhe zbatimit te politikave dhe procedurave ne fushat qe nderlidhen me Njesine ligjore dhe pajtueshmeri (Kunder shperlarjes se parave, Mbrojtje e te dhenave personale, Siguri dhe Shendet ne pune, Çeshtje ambientale dhe sociale).
 • Raporton me kohë për çështjet që paraqesin mos-pajtueshmëri,
 • Pergatite raporte dhe te dhena per nevojat e brendshme te KRK, per institucionet vendore dhe per kreditoret dhe partneret e KRK,
 • Eshte pergjegjes per deklarimin e transaksioneve mbi 10 000 euro dhe pranimin e informacionit dhe ankesave lidhur me pastrimin e parave.
 • Pergatitë raporte mujore lidhur me punet dhe pergjegjesite e tij.
 • Punë të tjera të ndërlidhura me pozitën.
 • Diplomë universiteti në juridik apo kualifikim ekuivalente profesional,
 • Përvojë pune në pozitë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Trajnime ose çertifikime të nderlidhura me pozitën (e preferueshme),
 • Aftesi ne menaxhimin e stafit dhe monitorimin e punes se tyre,
 • Shkathtesi të mira në hartim të dokumenteve me shkrim, vemendje ndaj hollësive dhe shkathtësi të mira analitike,
 • Të jetë komunikativ-e, dinamik-e, fleksibil-e, kreativ-e dhe i/e gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter (Microsoft Office) dhe punën me baza të të dhënave,
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B

Administrator/e e databazave, aplikacioneve dhe kualitetit te te dhenave, me kohë të caktuar (Pozita 2)

Përgjegjësitë:

 • Administron bazat e te dhenave dhe aplikacionet e KRK,
 • Verifikon kualitetin e te dhenava dhe raporteve te gjeneruara nga bazat e te dhenave/ aplikacionet e KRK.
 • Monitoron efikasitetin dhe efektivitetin e te gjitha resurseve te bazave te te dhenave me qellim qe te siguroj funksionim te panderprere.
 • Bën back-up data bazat dhe verifikon procesin e back-up.
 • Siguron kthimin dhe transferimin e te dhenave te databazave nga databazat primare, sekondare dhe nga back-up.
 • Teston dhe aktualizon softuerët e KRK-se (upgrade, update, modifikime dhe konfigurime sipas kërkesës në databaza/aplikacione).
 • Mbeshtet procesin dhe ben instalimin e aplikacioneve ne sistem,
 • Kujdeset per mirembajtjen e masave standarde te bazave te te dhenave dhe atyre te sigurise permes zbatimit te politikave, procedurave , planeve dhe standardeve te Teknologjise Informative ne KRK.
 • Siguron menaxhimin dhe konfigurimin e qasjeve te shfrytezuesve te KRK ne databaza/aplikacione sipas nivelit te autorizimit te percaktuar nga menaxhmenti,
 • Ben mbështetje teknike lidhur me shfrytëzimin e databazave/aplikacioneve qe perdoren për kredi dhe kontabilitet për zyrën qendrore dhe degët e KRK-se
 • Mbeshtet procesin e testimit te funksionalitetit te Disaster Recovery Center dhe funksionalizimit te databazave/aplikacioneve.
 • Mbeshtet stafin e Zyres Qendrore/degeve ne shfytezimin e te dhenave, perpilimin e raporteve, dhe automatizimin, konfigurimin e formave varësisht kërkesës se menaxhmentit.
 • Dhe detyra te tjera qe i caktohen nga menaxhmenti dhe nevojave te departmentit ne rast te zevendesimit.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplome universiteti ne shkenca kompjuterike dhe teknologji informative apo kualifikim ekuivalente profesional ne MS SQL Database Administration (e preferueshme).
 • Pervoj pune në pozitë të ngjajshme, në administrimin e databazave në MS SQL dhe në migrim të bazave të të dhënave (e preferueshme).
 • Njohuri në administrimin e bazave të të dhënave të bazuara në MS SQL dhe njohuri mbi programet softverike.
 • Njohuri te mire te programeve kompjuterike MS Office, etj.
 • Njohuri te mire gjuhes angleze.
 • Shkathtesi të mira analitike dhe shkathtesi per zgjidhje te problemeve.
 • Të jete dinamik/e, fleksibil/e, kreativ/e dhe i/e gatshëm/e për punë në ekip.

Zyrtar për çështje mjedisore dhe sociale (Pozita 3)

Përgjegjësitë:

 • Harmonizon dokumetet, politikat dhe procedurat e institucionit me kerkesat ligjore, te rregullatoreve dhe te paleve te tjera qe nderlidhen me çeshtje mjedisore dhe sociale, te cilat direkt apo indirekt ndikojnë në afarizmin e institucionit,
 • Raporton për gjendjen mjedisore-sociale sipas kerkesave te paleve, si dhe harton raporte specifike qe nderlidhen me treguesit e mateshme per çeshtjet mjedisore dhe sociale,
 • Merr pjese ne hartimin, zhvillimin dhe zbatimin e strategjise se institucionit per çeshtjet mjedisore dhe sociale
 • Vlerëson ndikimet dhe rreziqet mjedisore dhe sociale nga aktiviteti i kredidhenies, kundrejt kërkesave të standardeve per qëndrueshmëri mjedisore dhe sociale.
 • Përmirëson bazën e te dhenave te KRK duke analizuar dhe shpërndarë praktikat më të mira dhe duke kontribuar në projektet në fushën e ndikimit mjedisor dhe social dhe ne projektet e menaxhimit të rrezikut ne kete fushe.
 • Identifikon mundësit për zhvillimin e kapaciteteve dhe mbane trajnime me qellim informimi, senzibilizimi dhe zbatimi te politikave dhe procedurave mbi çështjet mjedisore dhe sociale për stafin dhe palet tjera (psh klientet).
 • Pjesëmarrje aktive në rrjetet/grupet qe ofrojne mbeshtetje mbi temat kryesore qe nderlidhen me çeshtje mjedisore dhe sociale.
 • Punë të tjera të ndërlidhura me pozitën.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universiteti në shkenca mjedisore, shkenca sociale apo kualifikim ekuivalente profesional (e preferueshme),
 • Përvojë pune në pozitë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Trajnime ose çertifikime të nderlidhura me pozitën, standardet ISO, etj. (e preferueshme),
 • Shkathtesi të mira në pergatitje te raporteve, vemendje ndaj hollësive dhe shkathtësi të mira analitike,
 • Të jetë komunikativ-e, dinamik-e, fleksibil-e, kreativ-e dhe i/e gatshëm/e për punë në ekip,
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter (Microsoft Office) dhe punën me baza të të dhënave,
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze,
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 22.09.2023 deri me dt. 28.09.2023. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin për pozitën përkatëse në linkun: http://krk-ks.com/vendepune/

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

KRK ofron zhvillim profesional dhe pako konkuruese të kompensimit ne perputhje me pergjegjesite dhe pervojen.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroj mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

Location