Specialist/e Ligjor/e

April 14, 2024

Job Description

Neptun Kosova hap konkurs për pozitën Specialist/e Ligjor/e
Punonjësi/ja do të ketë përgjegjësi dhe detyra përkatëse në përputhje me nevojat e kompanisë dhe rregulloret aktuale ligjore.

Pozicioni: Specialist/e Ligjor/e

Kompania: Neptun Kosova sh.p.k

Lokacioni: Administratë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përgatitja, shqyrtimi dhe interpretimi i kontratave, marrëveshjeve dhe dokumenteve ligjore të tjera për të siguruar përputhshmërinë ligjore dhe interesat e kompanisë.
 • Ofrimi i këshillave ligjore të specializuara në çështje të ndryshme ligjore që kanë të bëjnë me veprimtarinë e kompanisë.
 • Përgatitja dhe dorëzimi i dokumentacionit zyrtar në përputhje me rregullat dhe procedurat ligjore.
 • Menaxhimi i çështjeve ligjore dhe përgatitja e raporteve për menaxhimin e lëndëve të ndryshme.
 • Bashkëpunimi me departamentet tjera të kompanisë për të siguruar përputhshmëri dhe mbështetje ligjore.
 • Monitorimi i ndryshimeve ligjore dhe identifikimi i ndikimeve potenciale mbi veprimtarinë e kompanisë.
 • Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore si dhe bën hartimin e projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt akteve të tjera.
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë.

Kualifikimet e Kërkuara:

 • Master në Juridik,  përvojë pune relevante në fushën e ligjit.
 • Njohuri të thella të ligjeve dhe rregulloreve aktuale ligjore.
 • Aftësi të larta analitike dhe zgjidhjeve të problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe organizimit.
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze.
 • Aftësi për të zhvilluar dhe përcjellur mbi baza profesionale të pavarura  zbatimin e politikave të brendshme të kompanisë.
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale.
 • Aftësi komunikimi dhe ndikimi personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar institucionin.

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre përmes e-mail në adresën tonë elektronike: hr@neptun-ks.com  deri me date 23.04.2024.

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit: Nr. 06/L-082 te vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves me dt:30.01.2019 “LIGJ PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Location