Zyrtar i Burimeve Njerëzore

October 4, 2023

Job Description

KONKURS PUNE

AMC Corporation SHPK shpall konkurs pune.

Titulli i Pozites:           ZYRTAR I BURIMEVE NJERZORE

Lokacioni:                   Prishtine

Data e hapjes:             05.10.2023

Data e mbylljes:          25.10.2023

Detyret dhe Pergjegjesite

 • Pergjegjese per te gjitha ceshtjet administrative qe lidhen me pregaditjen e dokumentacionit te punetoreve dhe mirembajtjen e tyre.
 • Pergjegjese per procesin e rekrutimit. Pregadit shpalljet (konkurset) e punes, shqyrton dhe seleksionon aplikacionet e pranuara, cakton dhe miremban agjenden per Intervista dhe ne fund bene informimin e kandidateve rreth pranimit apo refuzimit te tyre për punën për të cilën ata aplikojne.
 • Pergjegjese per mirembajtjen e dosjeve te punetoreve, kontratat e punes, arkiven, etj.
 • Pregadit dokumente te ndryshme per personelin e kompanise (vertetime, vendime, referenca, etj)
 • Mban evidencen per numrin e punetoreve; miremban dhe perditeson te dhenat per stafin aktiv dhe joaktiv te Kompanise.
 • Mban evidencen per mungesat, pushimet dhe lejet e stafit.
 • Harton politika qe synojne ne permiresimin e kushteve te punes dhe motivimin e punetoreve.
 • Pergjegjese per ruajtjen e sekreteve afariste te kompanise (qarkullimi, pagat, bonuset, fitimet, etj.)
 • Ndihmon ne zbatimin e kerkesave te te gjitha procedurave operacionale te Burimeve Njerzore.
 • Kryen pune tjera sipas urdhereses se Menaxherit apo Drejtorit Ekzekutiv ndaj te cileve njekohesisht eshte edhe pergjegjes/e per punen e kryer.

Kualifikimet e kerkuara

Edukimi: Diplomë Bachelor ne Burime Njerzore, Juridik apo fushe perkatese.

Pervoja e Punes: 2 vite përvojë pune ne Burime Njerzore apo zyre Ligjore.

Aftësitë ndërpersonale: Zyrtari i Burimeve Njerzore ka bashkpunim të vazhdueshëm me te gjithe punetoret e kompanisë dhe duhet të tregoj sjellje pozitive dhe te mire edhe gjatë situatave më të vështira.

Aftesite kompjuterike: Aftesi te mira kompjuterike dhe te punoi me sukses me sistemet digjitale te kompanise.

Diskrecion: Departamenti i Burimeve Njerëzore permban informacione konfidenciale dhe ato duhet trajtuar me seriozitet dhe diskrecion te madh.

Aftesite Tjera:

 • Njohuri te mira te gjuhes Angleze (folur, shkrim dhe lexim).
 • Njohuri te mira te Ligjit te Punes.
 • Njohuri te mira te procedurave te Burimeve Njerzore.
 • Aftesi te mire te komunikimit dhe prezantimit
 • Aftesi te menaxhimit te punes nen presion.
Shenime Shtese: 
1. Vendi i punes: Prishtine (Pejton)
2. Paga Baze: 550 Euro  
3. Orari i punes: 08:00 – 16:00 
 

Kandidatet e interesuar mund te dergojne CV e tyre (Certifikatat, Trajnimet) permes linkut: info@amc-ks.com 

Location